یکپارچه‌سازی و توسعه

یکپارچه‌سازی با سایر سیستم‌های نرم‌افزاری

بر اساس سیستم‌های نرم‌افزاری مورد استفاده در ارکان مختلف پروژه در حوزه‌های مدیریت اسناد مهندسی و سیستم مالی با استفاده از قابلیت‌های راهکارهای نرم‌افزارهای Oracle Primavera توسعه‌های ذیل جهت یکپارچه‌سازی قابل انجام می‌باشد:

یکپارچه‌سازی با سیستم نرم‌افزاری مدیریت اسناد مهندسی پیمانکار

 • دریافت اطلاعات ترانسمیتال و اسناد مربوطه به همراه فایل‌ها
 • ارسال کامنت شیت و وضعیت اعلامی به پیمانکار
 • دریافت Reply Sheet و بارگذاری تمامی پاسخ‌ها به تفکیک در Unifier
 • ارسال End Conclusion به سیستم پیمانکار
یکپارچه‌سازی و توسعه

یکپارچه‌سازی و توسعه

یکپارچه‌سازی با سیستم مدیریت مالی کارفرما

با استفاده از راهکارهای Oracle Primavera و یکپارچه‌سازی داده‌های پروژه در حوزه‌های زمان و هزینه و با پیاده‌سازی راهکار Oracle Business Intelligence و Microsoft Power BI موارد ذیل قابل پیاده‌سازی می‌باشند:

 • دریافت اطلاعات اسناد پرداختی در پروژه از سیستم مالی و تفسیر و بارگذاری در Unifier
 • استاندارد سازی گزارش ها و فرمت های آن در سازمان های پروژه محور
 • قابلیت ساخت گزارش‌ها جدولی، گرافیکی و Pivot به صورت تحت وب در محیط BI
 • امکان یکپارچه‌سازی با نرم‌افزار Primavera P6 و دیدن گزارش‌ها در محیط تحت وب
 • امکان زمانبندی گزارش‌ها و ارسال آنها به صورت خودکار برای مدیران
 • قابلیت Multi Data Source بودن و استفاده از پایگاه‌های داده ديگر نرم‌افزارها، فایل‌های Excel و Access در سازمان جهت ساخت گزارش‌های ترکیبی
 • استفاده از Oracle BI برای ساخت گزارش‌های دیگر در سایر واحدها
خانهابزارهاراهکارهاوبلاگتماس