نرم افزار Primavera Gateway

سیستم نرم افزاری Primavera Gateway یک ابزار ارتباطی استاندارد جهت ایجاد یکپارچگی بین راهکارهای Primavera Unifier و نرم افزار P6 EPPM می باشد. از کارکرد های دیگر این سیستم رد و بدل نمودن داده بین سیستم Unifier و سایر سیستم های سازمانی مانند SAP و Oracle E-Business Suite می باشد.

در این سیستم با استفاده از روش های استاندارد به صورت برخط و در لجظه اطلاعات برنامه زمانبندی از سیستم نرم افزاری P6 EPPM به سیستم های سازمانی مانند Unifier و یا SAP منتقل شده و از سوی دیگر اطلاعات به روز فعالیت ها از همان سیستم ها برگردانده می شود.

 

از سویی دیگر این زیرساخت امکان یکپارچه سازی سیستم‌های پریماورا با سایر سیستم های نرم افزاری همچون ERP ها و یا Legacy System های سازمان را میسر می نماید.

برای مثال امکان یکپارچه سازی P6 EPPM و همچنین Primavera Unifier با SAP وجود دارد.

 

به عبارت دیگر می توان گفت که با استفاده از این ابزار می توان زمانبندی های انجام شده را در سراسر فرآیندهای پروژه و بین کلیه ارکان به صورت سیستمی جاری و به صورت بهینه مورد استفاده قرار داد.

برای مثال فرض کنید می خواهیم در بخش مهندسی پروژه طبق برنامه زمانبندی زمانی که به تاریخ شروع تولید یک مدرک مهندسی رسیدیم فرآیند مربوطه به صورت اتوماتیک Initiate شده و نسخه صفر مدرک ایجاد و در کارتابل مسئول مربوطه به صورت یک Task قرار گیرد. با استفاده از Primavera Gateway  اطلاعات برنامه زمانبندی پروژه از سیستم P6 EPPM در سیستم Unifier به روز شده و بر اساس تاریخ های برنامه ریزی شده می توانیم کارهای مربوطه را فرآیندهای مختلف شروع نموده و  به افراد تیم پروژه تخصیص دهیم.

همچنین وضعیت واقعی و درصد پیشرفت محاسبه شده در Unifier طبق PMS های پروژه به سیستم Primavera P6 منتقل شده و برنامه زمانبدی به روزرسانی می شود.

 

خانهابزارهاراهکارهاوبلاگتماس