نرم‌افزار Primavera Risk Analysis

Primavera Risk Analysis یک راهکار کامل برای تجزیه و تحلیل ریسک در چرخه حیات پروژه است که به سازمان‌ها کمک می‌کند تا با استفاده از تجزیه و تحلیل پیشرفته هزینه / زمان مبتنی بر شبیه‌سازی مونت کارلو، عدم اطمینان فعالیت‌های پروژه را درک و برنامه‌ریزی کنند. این راهکار یک ابزار جامع برای تعیین سطح اطمینان برای موفقیت پروژه، همراه با تکنیک‌های سریع و آسان برای تعیین برنامه‌های واکنش احتمالی و ریسک فراهم می‌سازد. سازمان‌ها می‌توانند با مدل‌سازی ریسک‌ها و با محاسبه احتمال زمان اتمام و با تجزیه و تحلیل هزینه/ زمان، سناریوهای کاهشی، برنامه‌ای متناسب با ریسک را تدوین نمایند

  • یکپارچگی مستقیم با برنامه‌های زمانی پروژه‌ها
  • راهنمای تحلیل ریسک
  • الگوسازی ریسک
  • ثبت ریسک‌ها
  • تحلیل ریسک‌ها
  • ارائه تکنیک‌هایی برای تشخیص احتمال و پاسخ به ریسک‌ها
  • ارائه ابزار جامع گزارش‌گیری از سطوح اطمینان پروژه
  • تهیه گزارش‌ها تحلیل ریسک در قالب‌های مختلف

خانهابزارهاراهکارهاوبلاگتماس