بهترین شیوه

بهترین شیوه‌ها در تهیه برنامه زمانبندی در پروژه‌های EPC

بهترین شیوه‌ها در تهیه برنامه زمانبندی پروژه یکی از چالش‌های اصلی پروژه در زمان تهیه برنامه زمانبندی اولیه یا Baseline Time Schedule، نحوه تهیه ساختار شکست پروژه و همچنین موارد قابل توجه جهت درنظر گرفتن در تهیه برنامه زمانبندی می‌باشد. البته ذکر این نکته ضروری است که هر صنعت نیازمندی‌های ... ادامه مطلب
خانهابزارهاراهکارهاوبلاگتماس