سیستم مدیریت اطلاعات پروژه

Out-of-the-Box

سیستمی که با ارائه Best Practice ها در سریعترین زمان ممکن قابل پیاده سازی باشد و در خیلی از فرآیندها مانند یک سیستم Out-of-the-Box عمل کند. از طرفی فرآیندهای ارائه شده در قالب بهترین شیوه ها کاملاً قابل سفارشی سازی باشد. ... ادامه مطلب
خانهابزارهاراهکارهاوبلاگتماس