گزارش سازی

روش تهیه S-Curve در Primavera P6

برای دیدن S-Curve و با نمودار پیشرفت پروژه در پریماورا و یا تهیه گزارش آن در خارج از محیط پریماورا (برای مثال Excel) لازم است هر فعالیت دارای بودجه باشد. نرم افزار Primavera هیچ درصد پیشرفت یا نموداری را بر اساس مدت زمان فعالیت‌ها ارائه نمی‌کند. روش آماده‌سازی اطلاعات جهت ... ادامه مطلب
خانهابزارهاراهکارهاوبلاگتماس