activcity type

Placeholder

انواع فعالیت‌ها (Activity Type) در Primavera و تفاوت میان آنها

برخی از فعالیت‌ها نشانگر یک اتفاق هستند، برخی زمان انجام مشخصی دارند و برخی وابسته به فعالیت‌های دیگر زمانشان تغییر می‌کند. این تفاوت‌ها منطق ایجاد شش نوع فعالیت در Primavera P6 است که به ترتیب به شرح زیر می‌باشند: کد نوع شرح TD Task Dependent فعالیت‌هایی که بر اساس تقویم ... ادامه مطلب
خانهابزارهاراهکارهاوبلاگتماس