Nonlabor Cost

Placeholder

انواع هزینه‌ها در Primavera P6

انواع هزینه در Primavera به چهار نوع تعریف شده است، سه نوع هزینه از ضرب نرخ هزینه منابع در مقدار بودجه‌ریزی، واقعی، باقیمانده و یا تخمین تکمیل محاسبه می‌شود. این هزینه‌ها عبارتند از (Labor Cost، Nonlabor Cost و Material Cost) برخی از هزینه‌ها که خارج از منابع به فعالیت‌های پروژه ... ادامه مطلب
خانهابزارهاراهکارهاوبلاگتماس