راهکار سیستم مدیریت تأمین تجهیزات پروژه (Procurement)

با استفاده از سیستم مدیریت تدارکات نرم افزار یونیفایر (Unifier) امکان تعریف مراحل برگزاری مناقصه، پي‌گيري گردش کار تامین تجهیزات/ خريد کالا از مرحله درخواست خرید تا تحويل به انبار سایت وجود دارد. راهکار فوق در فرآیند مدیریت تدارکات شامل موارد ذیل می‌باشد:

مناقصه (Request for Bid)

 • ایجاد خودکار RFB بر اساس درخواست خرید بخش مهندسی
 • به جریان افتادن RFB و تخصیص به مسئول توسط مدیر بازرگانی پروژه پس از تایید
 • تهیه بسته مستندات مناقصه و الحاق به RFB
 • دعوت از Vendor ها طبق لیست مورد تأیید تامین‌کنندگان و ارسال نام کاربری و گذرواژه پرتال اختصاصی برای آنها
 • امکان Clarification توسط تامین‌کنندگان تا رسیدن به پرپوزال نهایی در پرتال اختصاصی
 • ارسال پیشنهاد فنی و مالی به صورت مخفی تا زمان مشخص شدن زمان بازگشایی پاکات
 • دریافت پیشنهاد فنی جهت تهیه TBE توسط بخش بازرگانی از سیستم
 • بازشدن قیمت‌ها در روز و ساعت مشخص شده در RFB
 • امکان تهیه جدول مقایسه‌ای قیمت و تصمیم گیری در خصوص انتخاب برنده
 • اعلام برنده و پایان فرآیند مناقصه
 • ایجاد یک قرارداد به صورت خودکار با کلیه اسناد پیوست تکمیل شده و اطلاعات مربوط به تأمین‌کننده برنده

لیست کالا/مواد (Material)

 • ثبت لیست مواد و تجهیزات تأمین برآورد شده در پروژه با مشخصات کامل (بدون مقدار)
 • امکان کدگذاری اتوماتیک مواد به تفکیک Tag و Bulk
 • امکان ورود MTO های تهیه شده در بخش مهندسی و لیست تجهیزات به صورت Excel روی قرارداد و PO با مقادیر

پی‌گیری ساخت و تامین کالا (Expediting)

 • مشخص نمودن مراحل کنترلی خرید از صدور PO تا تحویل در سایت
 • امکان ثبت گزارش‌های پی‌گیری در سیستم با مشخص نمودن مرحله کاری و ثبت درصد پیشرفت
 • امکان ثبت اسناد مرتبط و الحاق آنها شامل گزارش‌های بازرسی، عکس‌ها، مستندات فنی، مجوزها و …
 • مشخص نمودن تاریخ‌های کنترلی مانند تاریخ‌های گارانتی، تاریخ‌های اعتبار (Expiry) و کنترل آنها
 • مشخص نمودن تاریخ‌های بازرسی و ایجاد درخواست بازرسی به صورت اتوماتیک در سیستم
 • ثبت گزارش‌های حمل کالا و تحویل کالا به همراه ثبت مشخصات و مقادیر حمل شده/ تحویل شده
 • ایجاد گزارش‌های پی‌گیری تأمین به صورت ماتریسی، نموداری و تحلیلی
 • ایجاد گزارش‌های بالانس تأمین مواد و کالا (طراحی شده مهندسی و تأمین شده)

خانهابزارهاراهکارهاوبلاگتماس