ویژگی های جدید در یونیفایر

Unifier

چرا Unifier؟

چرا سیستم نرم افزاری Unifier را به عنوان سیستم نرم افزاری جامع برای مدیریت طرحها و پروژه های سازمان انتخاب کنیم؟ ... ادامه مطلب
Placeholder

ویژگی‌های جدید در یونیفایر What’s New Features

از امکانات جدید و اضافه شده در ویرایش ۲۰٫۱۲ نرم افزار یونیفایر ورود برنامه زمانبندی پروژه می‌باشد. برنامه‌های زمان‌بندی پروژه را که در Primavera و یا Microsoft Project وجود دارد می‌توان با فرمت XML برای Primavera و یا فرمت MPP جهت نرم افزار Microsoft Project به همراه روابط پیش‌نیازی و ... ادامه مطلب
خانهابزارهاراهکارهاوبلاگتماس